نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دومین جلسه ی شورای پشتیبانی نهضت سوادآموزی

برگزاری دومین جلسه ی شورای پشتیبانی نهضت سوادآموزی


برگزاری دومین جلسه ی شورای پشتیبانی نهضت سوادآموزی

به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم دراین جلسه مهندس زاده رحمانی فرماندار شهرستان خاتم ضمن گرامیداشت هفته سوادآموزی وتقدیروتشکر ازتلاشگران عرصه ی سوادآموزی وکسب رتبه عالی وارتقاء جایگاه شهرستان دراستان یزداظهارداشت کاردرسوادآموزی بسیارارزشمندومقدس محسوب می شود.وی یکی ازسختی های کارسوادآموزی را باسوادنمودن مهاجرین بیسوادی عنوان کردکه ازشهرستان های همجوار به خاتم مهاجرت می کنندونیازبه شناسایی این افراد وقرارگرفتن تحت پوشش سوادآموزی است. فرماندارخاتم درپایان به اعضای شورای سوادآموزی خاتم توصیه کردجهت شتاب بخشی به باسوادی شهرستان درتمام زمینه ها به سوادآموزی  کمک نمایندتا با برنامه ریزی دقیق ومدون بیسوادی را به صفر برسانیم.همچنین حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم بااشاره به فرمان تاریخی امام راحل (ره) مبنی برتشکیل نهضت سوادآموزی درهفتم دی ماه گزارشی ازاهم عملکردنهضت سوادآموزی خاتم از ابتدای سال 93وبرنامه های پاسداشت هفنه ی سوادآموزی ارایه و برهمکاری همه جانبه آموزش وپرورش جهت کیفیت وتعمیق بخشی وحل وفصل مسائل ومشکلات سوادآموزی اعلام آمادگی نمود.درپایان این جلسه محمدآذره کارشناس مسئول نهضت سوادآموزی خاتم باتشکرازاعضای شورای پشتیبانی سوادآموزی خاتم ازهمکاری بین بخشی وتعامل  کلیه ادارات باسوادآموزی کمال تقدیرنمود.وی یکی ازفعالیت های مهم سوادآموزی درسال 93رابحث باسوادیاولیاء مطرح ونقش مدیران مدارس درجذب وهموارساختن ریشه کنی بیسوادی را بسیارموثردانست وافزودسوادآموزی می تواندتاثیربسزایی درکاهش ناهنجاری های اجتماعی داشته باشد.گفتنی است درپایان هریک از اعضاء نقطه وپیشنهادات خودرابیان کردند