نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزشی ((دوره آموزشی بزرگسالان ))

برگزاری دوره آموزشی ((دوره آموزشی بزرگسالان ))


برگزاری دوره آموزشی ((دوره آموزشی بزرگسالان ))
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم دوره آموزشی ((آموزش بزرگسالان)) ویژه مدیران مدارس خاتم باحضور امین الرعایا معاون سوادآموزی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد ومحمدآذره کارشناس مسئول نهضت سوادآموزی خاتم درمحل دبیرستان انقلاب اسلامی برگزارشددراین دوره آموزشی مدیران مدارس خاتم بااهداف ،استراتژی وسیاست های آتی نهضت سوادآموزی کشورآشنا شدند.مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی اداره کل آموزش وپرورش یزدبا اشاره به اهمیت سوادآموزی ازدیدگاه اسلام وامام (ره)ورهبری وبه پاداش های سوادآموزی ازنظراسلام پرداخت وی درحاشیه این جلسه باپخش مصاحبه ای با چهره های موفق سوادآموزی به نقش سواددرزندگی انسان ها اشاره وبابیان اینکه برای یادگرفتن هیچ وقت دیرنیست زمینه جذب اولیاء بیسوادوپالایش اسمی مرحله ی دوم را ازمدیران خواستاروتاکیدکردتلاش های همه جانبه جهت محوبیسوادی با سوادآموزی شهرستان داشته باشند .درادامه معینی رئیس اداره سوادآموزی استان یزدباتقدیروتشکرازحضورمدیران به تشریح مسائل وبرنامه های حوزه سوادآموزی پرداخت وعنوان کردباتوجه به اینکه استخراج ودسترسی به اطلاعات اسمی  بیسوادان کاری زمان برومشکل است  خواستار دقت نظردرپالایش وتسریع درارسال اطلاعات  به سوادآموزی خاتم شدوتاکیدنمودباسوادنمودن اولیاء درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان بسیارموثربوده وی درخصوص آموزش بزرگسالان ،رویکرد چندتالیفی وطراحی محتوای آموزشی ویژه گروه های اجتماعی خاص نیزنکاتی را متذکرشد