نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی کمیته تشویقی

برگزاری جلسه ی کمیته تشویقی


برگزاری جلسه ی کمیته تشویقی
دراین جلسه پس ازتلاوت آیات کلام وحی ، حبیب الله کاظمی نسب  مدیر آموزش و پرورش خاتم ضمن تقدیر و تشکر از زحمات کلیه همکاران آموزشی و اداری ،  از اعضا خواست با دقت درخواستهای تشویقی همکاران بررسی وافراد شاخص برجسته موردتشویقی قرارگیرند تاسبب ایجادانگیزه بیشتر وراندمان کاری  شود.درادامه ی جلسه مقررشدمسئول کارگزینی (دبیرکمیته )سیا هه ای از افراد تشویق شده تهیه وهمیشه دردسترس کمیته تشویقی باشدوافرادموردتشویقی براساس شاخص های پیشرفت تحصیلی،رعایت تقویم آموزشی ، انجام امورمحوله وپیگیری لازم ، شرکت درکارگاه های آموزشی وجلسات آموزشی پرورشی، تسریع درجواب بخشنامه ها ،رضایتمندی و...موردارزیابی قرارگیرند