نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی کمیته برنامه ریزی

برگزاری جلسه ی کمیته برنامه ریزی


برگزاری جلسه ی کمیته برنامه ریزی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم ،دراین جلسه کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش برلزوم بازنگری سازماندهی فضا و نیروی انسانی برنامه ریزی منظم ومنضبط ،رعایت چارچوب ساماندهی در سال تحصیلی 95 – 94تاکیدنمود.در ادامه اعضای کمیته برنامه ریزی خاتم نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه موضوعات پیش بینی نیروی انسانی درسال آتی ،برآورد تعداد کلاس ،ساما ماندهی فضا ها ی مدارس روستایی وصرفه جویی درمنابع مطرح کردند