نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی هم اندیشی مربیان پیشتازوفرزانه

برگزاری جلسه ی هم اندیشی مربیان پیشتازوفرزانه


برگزاری جلسه ی هم اندیشی مربیان پیشتازوفرزانه
دراین جلسه هم اندیشی درابتدا حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم باتبریک اعیادشعبانیه ازحضور گرم مدعوین تقدیروتشکر نمودوبرای آنان آرزوی موفقیت نموددرادامه جلسه ملانوری مدیرسازمان دانش آموزی استان یزدباتبریک اعیادشعبانیه  وتسلیت ساگرد ارتحال ملکوتی رهبرفقید انقلاب حضرت امام خمینی (ره) اززحمات کلیه مسئولین ومربیان پیشتاز وفرزانه سازمان دانش آموزی تقدیروتشکرنمودوی بااشاره به ماموریت اصلی سا زمان دانش آموزی گفت دورویکرد شناساندن سازمان دانش آموزی وارتقاء جایگاه آن در برون سازمان واستفاده بهینه از ظرفیت ها پتاسیل های نهفته دراین مجموعه را خیلی مهم واساسی واولویت دار مطرح نمود.مدیرسازمان دانش آموزی یزد افزودخروجی فعالیت های سازمان دانش آموزی باید منجربه تثبیت وشکل دهی جریان تربیتی عالی دردانش آموزان شودوآنان آمیزه های اجتماعی راخوب بشناسندودرجامعه اثرگذارباشند ملانوری خاطرنشان کرد:وظیفه ی خطیرمربیان حمایت نظارت میدان دادن به دانش آموزان درعرصه های مختلف مستندسازی فعایت ها وانعکاس به برون سازمان است .مدیرسازمان دانش آموزی یزد درپایان  خطاب به مربیان توصیه کرد فرصت سازی کنیدنه فرصت سوزی ازفضاها، نیری انسانی ظرفیت ها حداکثر بهرمندی واستفاده شودفعالیت های آموزش وپرورشی را به دیگران عرضه کنید بحث خوداتکایی دراولیویت کار ی قرارگیرد.درحاشیه این جلسه ،مربیان پیشتازوفرزانه نقطه نظرات پیشنهادات موردی عملی ،تنگاها محدویت ها ی کاری درحوزه سازمان دانش آموزی راتشریح وبررفع موانع موجودتاکیدکردند.اهداء لوح سپاس به مربیان پیشتاز وفرزانه  ازدیگر برنامه های جلسه ی هم اندیشی بودکه توسط مدیران سازمان دانش موزی یزد وآموزش وپرورش خاتم انجام شدگفتنی است سازمان دانش آموزی استان یزد قریب به نه هزارعضودرسطح استان دارد