نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی طرح تجمیع مدارس چندپایه وروستایی

برگزاری جلسه ی طرح تجمیع مدارس چندپایه وروستایی


برگزاری جلسه ی طرح تجمیع مدارس چندپایه وروستایی
باهدف توجه خاص به دانش آموزان مدارس چندپایه وروستایی وکیفیت بخشی به امرآموزش ابتایی باحضورمدیرآموزش وپرورش ودیگراعضاءجلسه ی طرح تجمیع مدارس چندپایه وروستایی دراتاق تشکیل جلسات مدیریت آموزش وپرورش خاتم برگزارشد
حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم باتوجه به اهداف این طرح خاطرنشان کردباتوجه به مشکلات بعدمسافت روستاها،بحث سرویس دهی دانش آموزان ،کمبودتجهیزات آموزشی وکمبودفضای آموزشی درمدارس روستایی باهمفکری وهمراهی مسئولین بسیاری ازاین معضلات مرتفع خواهدشد وی آموزش بهترومفیدترازلحاظ کمی کیفی ،رعایت عدالت آموزشی ،بهره مندی ازمعلمین باانگیزه ،اداره بهتر مدارس درزمینه ی آموزشی پرورشی ، ایجادرقابت آموزشی مناسب وسالم ،توجه خاص به دانش آموزان روستا واستفاده بهینه ازفضاهای آموزشی درروستاهای تحت  پوشش ازمحاسن ومزایای طرح تجمیع مدارس چندپایه وروستایی برشمرد شایان ذکراست دراین جلسه درخصوص اهداف چگونگی اجرای طرح بحث وتبادل نظرشدوچندین تصمیم متخذه مصوب شد