نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی شورای پشتیبانی سوادآموزی خاتم

برگزاری جلسه ی شورای پشتیبانی سوادآموزی خاتم


برگزاری جلسه ی شورای پشتیبانی سوادآموزی خاتم
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم دراین جلسه پس از تلاوت آیاتی از کلام وحی ،مهندس محمد زاده رحمانی  فرماندار ورئیس شورای پشتیبانی  سواد آموزی خاتم  ضمن تشکر ازحضوراعضا به نقش مهم سواددرتوسعه همه جانبه ی کشوراشاره نمودوبا تقدیر از زحمات انجام گرفته در راستای کاهش نرخ بیسوادی شهرستان وعملکرد بسیار مطلوب سال های گذشته سوادآموزی وکسب رتبه های بر تراستانی به دو مشکل عمده مهاجرپذبری وعدم ثبت نام اتباع بیگانه درحوزه ی سوادآموزی اشاره نمود.درادامه جلسه مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد خواستارهمکاری کلیه دستگاه ها ونهادهای دولتی وغیر دولتی  جهت بهبودوضعیت سوادآموزی را خواستار شد.وی با اشاره به عملکرد مطلوب سوادآموزی شهرستان بحث جذب سوادآموزی ودرصدقبولی را مثبت اعلام ودرخصوص سندباسوادی شهرستان ،باقیمانده اولیاء بیسوادنقطه نظراتی بیان کرد.همچنین حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش ودبیر شورای پشتیبانی سوادآموزی خاتم با تقدیر وتشکر ازحضور اعضا،فعالیت های سوادآموزی را رضایت بخش اعلام وبیان داشت ازهمه ی امکانات آموزش وپرورش جهت ریشه کنی بیسوادی استفاده بهینه خواهیم کردودرپایان خواستارتعامل  وهمکاری بیشتراعضا دراین زمینه شد.گفتنی است دراین جلسه محمدآذره کارشناس مسئول سوادآموزی خاتم گزارش تفصیلی از اهم عملکردسال گذشته وجاری سوادآموزی شهرستان راتشریح وتبیین نمودوبرعملیاتی شدن مصوبات تفاهم نامه ها وهمکاری مستمررابطین  سوادآموزی دستگاه ها درخاتم تاکید نمود.شایا ن ذکراست دراین جلسه اززحمات محمدآذره کارشناس مسئول سواد آموزی  خانم وحوریه شریفی  کارشناس سواد آموزی با اهدای لوح سپاسی مورد تجلیل قرارگرفتند