نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی شورای برنامه ریزی ابتدایی

برگزاری جلسه ی شورای برنامه ریزی ابتدایی


برگزاری جلسه ی شورای برنامه ریزی ابتدایی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم باهدف  تصمیم گیری وبحث وتبادل نظر درراستای بهبودمسائل آموزشی ابتدایی نخستین جلسه ی شورای برنامه ریزی مدیران ابتدایی دوره اول ودوم درمحل دفتر آموزش وپرورش تشکیل شد .حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم باحضور دراین جلسه براجرای طرح های  آموزشی ارایه خلاقیت ها وابتکارات آموزشی مشارکت جویی اولیاء در برنامه های مدارس ونظارت برفعالیت های آموزشی وتجزیه وتحلیل نتایج و شناسایی نقاط ضعف وتقویت نقاط قوت تاکید نمود.درادامه جلسه مدیران تجربه ها برنا مه ها ونقطه نظرات آموزشی خود را بیان کردند ودرزمینه کیفیت تعمیق بهبودمسائل آموزشی بحث وتبادل نظر وتصمیم گیری شد