نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی شورای آموزش وپرورش خاتم

برگزاری جلسه ی شورای آموزش وپرورش خاتم


برگزاری جلسه ی شورای آموزش وپرورش خاتم
به گزارش اطلاع رسانی وروابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش خاتم،درابتدای جلسه حبیب الله کاظمی نسب مدیرودبیرشورای آموزش وپرورش خاتم با تقدیروتشکر از حضور اعضا وتبریک تقارن هفته دفاع مقدس وبازگشایی مدارس ، گزارشی اجمالی ازاهم فعالیت های انجام یافته پروژه مهر ومدیریت آموزش وپرورش ازابتدای شروع کارازطریق پاورپوینت ارایه نمودو گفت درآستانه بازگشایی مدارس  ودر اول مهر شاهد جنب وجوش خاصی درمدارس  خواهیم بودوی با پاسداست هفته دفاع مقدس وبا اشاره به اهمیت برنامه ریزی در مسائل فرهنگی پرورشی ،تربیت نیرو برای نظام را از نقش های کلیدی آموزش و پرورش دانست وافزودبا تلاش همه جانبه وساعت ها کار کارشناسی شده وتبادل اندیشه با افراد صاحب نظر برنامه جامع آموزش وپرورش وتقویم آموزشی اجرایی مدارس تدوین وبه مدارس وکارشناسان ابلاغ شدمدیرآموزش وپرورش خاتم تاکید کرد برای اولین بارنظام دوره ای رااجرا کردیم ومدارس ازشیفت خارج شدندوتغییر وتحولی نوینی در فضاهای آموزشی ایجادشده تا انشاء الله نویدی برای  برنامه ریزی خوب و آماده شدن برای شروع سال تحصیلی جدید باشد.کاظمی نسب درپایان مدرسه محوری،نقدمحوری، تعمیق و کیفیت بخشی به مسائل وتعامل بادیگران ومشارکت جویی  راازاهم برنامه های آموزش وپرورش در سال جدید عنوان کرد. حجه الاسلام رضایی امام جمعه ونماینده ولی فقیه درخاتم نیز دراین جلسه اززحمات مسئول آموزش وپرورش تشکرکردوخواستارتوجه  بیشترمسئولین  به آموزش وپرورش شدوتصریح کرد آموزش وپرورش خانه همه ماست سعی کنیم درزمینه فرهنگ بیشترکارکنیم تافرهنگ مستقل شودچراکه استقلال فرهنگی زمینه ای برای ایجاد استقلال نطامی اقتصادی و.. خواهدبودهمچنین مهندس زاده رحمانی فرماندارشهرستان خاتم ورئیس شورای آموزش وپرورش ضمن تقدیروتشکر ازاعضا ارایه گزارش فعالیت های آموزش وپرورش را تحسین نمودوخاطرنشان کرد آموزش وپرورش محور توسعه است خرج کردن در آموزش وپرورش سرمایه است تلاش کنیم شاخص ها درآموزش وپرورش ارتقاء یابدودر طرح ها ی آموزش وپرورشی شتاب بخشی کنیم تا انشاء الله نتایج درخشانی درپایان سال بگیریم .فرماندارخاتم به مسئولین آموزش وپرورش توصیه کردتمام برنامه ها ی هفته بازگشایی مدارس  بصورت مستند درقالب پروژه مهر تدوین گردد. شایان ذکراست درادامه این جلسه میربهبودی بخشدارمرکزی خاتم درزمینه تعیین نرخ کرایه ایاب وذهاب سرویس های مدارس ،تعمیر وتجهیز ورفع کم وکاستی های مدارس روستایی تعیین وتکلیف مدارس بلا استفاده  وسرهنگ صالحی فرمانده نیروی انتظامی درخصوص نظارت بر سرویس مدارس ، برقراری نظم وامنیت آمد وشد دانش آموزان درخیابان های ومدارس دخترانه نقطه نظرات وپیشنهاداتی ارایه نمودند