نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران ومشاورین متوسطه دوره ی دوم

برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران ومشاورین متوسطه دوره ی دوم


برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران ومشاورین متوسطه دوره ی دوم
درراستای هم اندیشی همگرایی همسویی وتبا دل تجربیات باحضورمدیران ومشاورین، جلسه ی هم اندیشی مدیران ومشاورین متوسطه دوره ی دوم خاتم درمحل دفتر مدیریت آموزش وپرورش برگزارشد.دراین جلسه پس ازتلاوت آیات کلام وحی محمدکاظمی نسب معاون آموزشی دوره های تحصیلی در زمینه ی کیفیت بخشی به مسائل آموزشی ، شناسایی نقاط ضعف ،ارتقاء بخشی به توانمندی های دبیران و تجریه وتحلیل نتایج آزمون های سنجش علمی مطالبی را بیا ن داشت .وخواستارتوجه به پیشرفت تحصیلی وتعمیق بخشی به آموزش شد.درادامه شکیبا معاون پرورشی فرهنگی بااشاره به آسیب های موجود در جامعه خواهان آسیب شناسی جدی به مسائل ومشکلات دانش آموزان در حوزه های مختلف شد .گفتنی است دراین جلسه قاسم کابلی مسئول هسته مشاوره در خصوص آزمون های نوین مشاوره ای تخصصی ویژه مشاورین ودانش آموزان متوسطه دوره ی اول، بحث وبررسی درزمینه ترک تحصیلی مشکلات روحی روانی ،طرح همیار مشاوره ، گزارش هفته بهداشت وروان وبرگزاری کارگاه توانمندسازی مشاورین ،مستندسازی ومکتوب نمودن فعالیت های حوزه ای مشاوره ،تشریح دستوالعمل افت ورشد تحصیلی دانش آموزان مطالبی عنوان ودرپایان هریک ازمدیران ومشاورین نقطه نظرات وپیشنهادات خودرا بیان نمودند