نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش خاتم

برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش خاتم


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم ،جلسه شورای آموزش وپرورش با حضورفرجام فاضلی فرماندار شهرستان دردفتر مدیریت آموزش وپرورش برگزار گردید.

ایشان با تقدیر وتشکر ازمدیریت آموزش وپرورش ومجموعه اعضا عنوان کردند بحث آموزش وپرورش ازحساسیت بسیار مهمی برخوردار است که باید خانواده ها دراین امر مهم مشارکت فوق العاده ای داشته باشند وبه آموزش ،بیشترین اهمیت رابدهند .چون آموزش وپرورش باعث توسعه پایدار کشور می باشد.وی خاطر نشان کردند تمام دستگاهها و نهادها باید نهایت تلاش خودرا برای پیشبرد اهداف آموزش وپرورش به کار بندند،ایشان همچنین ازاعضا خواستند درصورت نیاز جلسات ویژه خارج از     جلسه ی شورا تشکیل دهند . وصرفا به جلسه ی شورا ی آموزش وپرورش اکتفا نکنند.

درادامه مدیر آموزش وپرورش ضمن بررسی مصوبات جلسه قبل دستور کار جلسه را قرائت نمودندوگزارش کاملی ازاقدامات انجام شده درسال 97ازجمله بحث مدارس شبانه روزی که ازنیازهای مبرم منطقه می باشد.رابرای اعضا تشریح نمودند.