نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه انجمن اولیا دبیرستان طالقانی باحضورمدیرآموزش وپرورش خاتم

برگزاری جلسه انجمن اولیا دبیرستان طالقانی باحضورمدیرآموزش وپرورش خاتم


برگزاری جلسه انجمن اولیا دبیرستان طالقانی باحضورمدیرآموزش وپرورش خاتم
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم نخستین جلسه ی هم اندیش وهمفکری انجمن اولیائ ومربیان دبیرستان آیت الله طالقانی باحضور حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش وجمعی از اولیاء دانش آموزان درمحل نمازخانه این دبیرستان برگزارشد.کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش ضمن تشکر ازحضوراولیاء وتشریح برنامه های آموزش وپرورش جهت رشد وکیفیت بخشی به مسائل آموزشی وپرورشی مدارس برحضور همه جانبه اولیاء در اجرا برنامه ها وکمک به امرتحصیل دانش آموزان تاکید نمود.همچنین جوزمی مدیردبیرستان طالقانی به بیان تقویم آموزشی وبرنامه های دردست اجرا درسال تحصیلی جاری پرداخت وبه اولیاء سفارش نمودبررفتار وسکنات دانش آموزان درخانه نظارت نمایند.گفتنی منگلی مشاور دبیرستان طالقانی نیزگزیده ای ازاهم آسیب های اجتاماعی دانش آموزی ورا ه های برون رفت از مشکلات را تبیین کرد