نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشن عاطفه ها در مدارس خاتم

برگزاری جشن عاطفه ها در مدارس خاتم


برگزاری جشن عاطفه ها در مدارس خاتم
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم با هدف ایجاد همبستگی ملی و تلطیف فضای عمومی درکمک به هم نوعان ودانش آموزان نیازمند،آیین نمادین جشن عاطفه ها درخاتم باحضور معاون فرماندار،امام جمعه موقت ،مدیراموزش وپرورش ،رئیش کمیته امدادوجمعی از دیگر مسئولین خاتم در هنرستان کاردانش ام البنین برگزارشد.حبیب الله کاظمی نسب دراین آئین باتشکر ازحضورمسئولین واهداء مبلغ پنج میلیون ریال به جشن عاطفه ها،به آحادمردم ومسئولین توصیه نمود امیدواریم با نواختن این زنگ  درماه مهر ومهربانی ،عطوفت ها را با کمک به دانش آموزان نیازمند درامرتحصیل یاری نماییم.درادامه  زنگ عاطفه ها توسط محمودی معاون فرماندار،ملکی رئیس کمیته امدادوکاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم نواخته شدوپیام کتبی مدیرکل کمیته امداداستان یزد نیزتوسط رئیس کمیته امدادخاتم قرائت شد.درپایان این آئین مسئولین کمک های نقدی خودرا به صندوق کمیته امدادریختندودانش آموزان نیز با اهداء کمک های نقدی وغیرنقدی درجشن نوعدوستی واحسان به نیازمندان کمک کردندگفتنی است این آئین نوعدوستی دردیگر مدارس خاتم نیزدرحال برگزاری است یادآوری می شوداین آئین با اجرای چندین برنامه فرهنگی توسط دانش آموزان همراه بود