نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشنواره ذکریای رازی دبستان جیحون

برگزاری جشنواره ذکریای رازی دبستان جیحون


برگزاری جشنواره ذکریای رازی دبستان جیحون
دراین طرح علمی دانش آموزان دبستان جیحون مهارت های یادگیری وعملی خودرا درزمینه آزمایش های علوم درقالب جشنواره ذکریای رازی عینیت بخشیدند وبه معرض تماشاگذاشتندمدیرآموزش وپرورش معاون آموزشی وعده ای از کارکنان مدیریت آموزش وپرورش ازاین جشنواره بازدیدکردند.این جشنواره با استقبال خوب دانش آموزان همراه بود .خلاقیت ،شکوفایی استعدادهای بالقوه انجام کار بصورت عملی وکاربا وسایل آزمایشگاهی وکاربردی نمودن یادگیری دانش آموزان ازاهداف این جشنواره بود