نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمن علمی متوسطه دوره ی دوم

برگزاری آزمن علمی متوسطه دوره ی دوم


برگزاری آزمن علمی متوسطه دوره ی دوم
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم دراین آزمون هماهنگ استانی افزون بر400دانش آموز دختر وپسر درپایه های اول تا سوم باهم رقابت  علمی کردند .گفتنی است کاظمی نسب معاون آموزشی دوره های تحصیلی  ودیگر کارشناسان اداری از روندبرگزاری آزمون استانی بازدیدکردند