نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید گروه های آموزشی ابتدایی یزد از مدارس

بازدید گروه های آموزشی ابتدایی یزد از مدارس


بازدید گروه های آموزشی ابتدایی یزد از مدارس
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی اعضای گروه های آموزش ابتدایی استان یزد در بازدید از مدارس ابتدایی خاتم  باحضور درکلاس درس  دروس  ، پوشه های دانش آموزان وطرح های آموزشی را مورد بررسی وبازبینی قراردادندوضمن تبادل تجربه با مدیران وآموزگاران  مربوطه ،نکات وتوصیه های لازم آموزشی را موردتاکید قراردادند.گفتنی شرکت درکارگروه آموزشی توانمندسازی آموزگاران وبحث وبررسی نکات آموزشی  به تفکیک پایه ازدیگر برنامه های اعضای گروه آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد دربازدیداز مدارس ابتدایی خاتم است