نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید نمایندگان خیر مهندس فرحی از پایگاه مطالعاتی نوروزی

بازدید نمایندگان خیر مهندس فرحی از پایگاه مطالعاتی نوروزی


بازدید نمایندگان خیر مهندس فرحی از پایگاه مطالعاتی نوروزی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش ،دراین بازدید که مدیرآموزش وپرورش خاتم نیزحضورداشت بازدیدکنندگان کم وکبف برگزاری کلاس های پایگاه مطالعاتی قرائت خانه نوروزی را بررسی ومسائل ومشکلات دانش آموزان را موردبحث وتبادل نظرقراردادند