نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ناظران وزارتی طرح نظارت ازمدارس متوسطه دوره دوم خاتم

بازدید ناظران وزارتی طرح نظارت ازمدارس متوسطه دوره دوم خاتم


بازدید ناظران وزارتی طرح نظارت ازمدارس متوسطه دوره دوم خاتم
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی دراین بازدید نیمروزی ناظران باحضور درمدارس متوسطه دوره دوم دفاترامتحاتات اوراق امتحانی لبست نمرات کاربرگ دبیران وصورتجلسات مربوطه را موردبررسی وبازبینی قراردادندودرپایان درنشست هم اندیشی باحضور مدیرآموزش وپرورش ومعاون آموزشی درمحل دفترآموزش وپرورش خاتم شرکت کردندوگزارش تفصیلی را ارایه کردند.گفتنی است این گروه متشکل از کارشناسان سنجش به ریاست مزدیدی ازاداره سنجش استان خوزستان بودند