نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مربیان همراه متوسطه دوره ی دوم از دبیرستان نمونه دولتی برکت

بازدید مربیان همراه متوسطه دوره ی دوم از دبیرستان نمونه دولتی برکت


بازدید مربیان همراه متوسطه دوره ی دوم از دبیرستان نمونه دولتی برکت
به گزارش روابط عمومی واطلاع  رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم  باهدف آموزش هم اندیشی استفاده ازتجربیات وبازبینی فعالیت های فرهنگی پرورشی مدارس ،اعضای مربیان پرورشی  ((مربیان همراه ))گروه متوسطه دوره ی دوم خاتم  از دبیرستان نمونه دولتی برکت بازدید نمودند. دراین بازدید نیمروزی که شکیبا معاون پرورشی فرهنگی آموزش وپرورش خاتم نیزحضورداشت معاونین ومربیان پرورشی دیگرمدارس  از پوشه ها ،صورتجلسات مستندسازی ها وکتابخانه نمازخانه دبیرستان نمونه دولتی برکت بازدید نمودندواهم مسائل  راموردبررسی وبازید قراردادند.درادامه این بازدید نشستی باشرکت کلیه بازدیدکنندگان درمحل دفتر دبیرستان برکت وباحضورمدیراین آموزشگاه برگزارومربیان اهم  نقاط قوت وضعف مواردموردبازدید رابیان کردند.گفتنی است این برنامه در راستای دستورالعمل اجرایی طرح مربیان ((همراه ))و باهدف شناسایی توانمندی ها ،فعا لیت های ابتکاری وخلاقانه ورسیدن به  اهداف تربیتی فرهنگی هنری معاونین ومربیان پرورشی مدارس صورت گرفته است