نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مربیان همراه از مدارس متوسطه ی دوره اول

بازدید مربیان همراه از مدارس متوسطه ی دوره اول


بازدید مربیان همراه از مدارس متوسطه ی دوره اول
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی اعضای گروه مربیان همراه متوسطه ی دوره اول باحضور درمدارس سمیه وامیرکبیر کلیه فعالیت های پرورشی فرهنگی را موردبازدید وبررسی قراردادند.محمدحسین شکیبا معاون پرورشی فرهنگی نیز درهمین راستا در مدرسه سمیه حاضر ودرنشست هم اندیشی شورای دانش آموزی شرکت نمود.وی دانش آموزان را به مشارکت فعال وخودجوش دراجرای برنامه ها توصیه نمود.گفتنی است دراین برنامه  مربیان همراه باحضور دراین مدارس پوشه ها ی تربیتی ،کتابخانه ، نمازخانه ،دستورالعمل های پرورشی فرهنگی وطرح های جاری حوزه تربیتی را موردبازبینی قراردادند