نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مربیان طرح همراه متوسطه ازمدارس

بازدید مربیان طرح همراه متوسطه ازمدارس


بازدید مربیان طرح همراه متوسطه ازمدارس
باهدف آموزش هم اندیشی استفاده ازتجربیات وبازبینی فعالیت های فرهنگی پرورشی مدارس ،اعضای مربیان پرورشی  ((مربیان همراه ))گروه متوسطه خاتم  از  دبیرستان شبانه روزی کوثربازدید نمودند. دراین بازدید نیمروزی معاونین ومربیان پرورشی از صورتجلسات مستندسازی ها وکتابخانه ،نمازخانه این دبیرستان بازدیدواهم مسائل  راموردبررسی وبازبینی قراردادند.درادامه این بازدید نشستی باشرکت کلیه بازدیدکنندگان درمحل دفتر دبیرستان برگزارومربیان گزارش اجمالی ازبازدید ارایه نمودند.گفتنی است این برنامه در راستای دستورالعمل اجرایی طرح مربیان ((همراه ))و باهدف شناسایی توانمندی ها ،فعا لیت های ابتکاری وخلاقانه ورسیدن به  اهداف تربیتی فرهنگی هنری معاونین ومربیان پرورشی مدارس صورت گرفته است وتا پایان سال بطور مستمرادامه دارد