نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مربیان طرح همراه ابتدایی ازمدارس

بازدید مربیان طرح همراه ابتدایی ازمدارس


بازدید مربیان طرح همراه ابتدایی ازمدارس

به گزارش روابط عمومی واطلاع  رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم  باهدف آموزش هم اندیشی استفاده ازتجربیات وبازبینی فعالیت های فرهنگی پرورشی مدارس ،اعضای مربیان پرورشی  ((مربیان همراه ))گروه ابتدایی خاتم  از  دبستان شهید محمدمنتظرقائم بازدیدنمودند. دراین بازدید نیمروزی معاونین ومربیان پرورشی از پوشه ها ،صورتجلسات مستندسازی ها وکتابخانه ،نمازخانه این دبستان بازدیدواهم مسائل  راموردبررسی وبازبینی قراردادند.درادامه این بازدید نشستی باشرکت کلیه بازدیدکنندگان درمحل دفتر دبستان شهید محمدمنتظرقائم برگزارومربیان گزارش اجمالی ازبازدید راارایه نمودند.گفتنی است این برنامه در راستای دستورالعمل اجرایی طرح مربیان ((همراه ))و باهدف شناسایی توانمندی ها ،فعا لیت های ابتکاری وخلاقانه ورسیدن به  اهداف تربیتی فرهنگی هنری معاونین ومربیان پرورشی مدارس صورت گرفته است وتا پایان سال بطور مستمرتدوام دارد