نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرآموزش وپرورش خاتم از طرح های عمرانی

بازدید مدیرآموزش وپرورش خاتم از طرح های عمرانی


بازدید مدیرآموزش وپرورش خاتم از طرح های عمرانی
دراین بازدید کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش وبذرافشان کارشناس حراست  این مدیریت ازنزدیک پیشرفت فیزیکی طرح  های عمرانی  ساخت وساز انبارمدیریت آموزش وپرورش ،مرمت ودیوارکشی کانون مهدیه را ازنزدیک موردبازدید وبررسی قراردادند