نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرآموزش وپرورش خاتم ازپایگاه سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی نوآموزان

بازدید مدیرآموزش وپرورش خاتم ازپایگاه سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی نوآموزان


بازدید مدیرآموزش وپرورش خاتم ازپایگاه سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی نوآموزان
دراین بازدید حبیب کاظمی نسب مدیر آموزش وپرورش خاتم ،ضمن بازدید از روند اموراز زحمات مجریان طرح سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان خاتم صمیمانه قدرانی نمود
به گفته ی رضا اسلامی مسئول پایگاه های سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان خاتم  این طرح ازهجدهم خرداد ماه به مدت سی روز همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت هشت تا 12 ظهر پذیرای مراجعه کنندگان می باشندوازتعداد440نفر تاکنون 68نفر موردارزیابی قرارگرفته اند.اسلامی درپایان با اشاره به اینکه ثبت نام رسمی و قطعی دانش آموزان در پایه ی اول ابتدایی منوط به ارائه پرونده سنجش سلامت است، از والدین خواست در زمان مقرر نسبت به سنجش سلامت فرزندان خود اقدام کنندد