نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرآموزش وپرورش ازدبیرستان انقلاب اسلامی

بازدید مدیرآموزش وپرورش ازدبیرستان انقلاب اسلامی


بازدید مدیرآموزش وپرورش ازدبیرستان انقلاب اسلامی
دراین بازدید کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم ازنزدیک باحضوردردبیرستان انقلاب اسلامی اهم مسائل آموزشی پرورشی را مورد بررسی وتبادل نظر قرارداد.وی ضمن تقدیروتشکر اززحمات بی شائبه ی مدیران مدارس متوسطه دوره دوم ، درخصوص برگزاری کلاس های فوق برنامه تست جهت آمادگی بیشتردانش آموزان پیش دانشگاهی درکنکورسراسری تبادل نظر نمود..مدیرآموزش وپرورش خاتم تاکیدنمودباید درزمینه بهیود یادگیری آموزش ،توانمندسازی دبیران ، رفع نقاط ضعف تقویت نقاط برجسته تحول اساسی صورت گیرد.کاظمی نسب به مدیردبیرستان انقلاب اسلامی توصیه نمود، ازهم اکنون نسیبت به تدوین برنامه جامع آموزشی سالیانه ،بروز بودن معلمین ،برگزاری کلاس های تقویتی ویژه دانش آموزان سال ها ی دوم سوم بامشارکت مجدانه اولیاء اقدام نماید