نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید فرماندار شهرستان خاتم از پروژه های عمرانی آموزش وپرورش

بازدید فرماندار شهرستان خاتم از پروژه های عمرانی آموزش وپرورش


بازدید فرماندار شهرستان خاتم از پروژه های عمرانی آموزش وپرورش
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش خاتم صبح امروز مهندس زاده رحمانی فرماندار شهرستان خاتم همراه با کاظمی نسب مدیر آموزش وپرورش از پروژه های عمرانی آموزش وپرورش خاتم بازدید وروند پبشرفت فیزیکی پروژ ه های عمرانی را مورد نظارت و بررسی قراردادند