نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دانش آموزان مجتمع شهیدصدوقی ازگلخانه خیارسبز

بازدید دانش آموزان مجتمع شهیدصدوقی ازگلخانه خیارسبز


بازدید دانش آموزان مجتمع شهیدصدوقی ازگلخانه خیارسبز
دراین بازدید علمی آموزشی که مدیروآموزگار پایه ششم ودانش آموزان دبستان شهید مدنی مجتمع شهید صدوقی حضور داشتند. طاهرنژاد مسئول کشت گلخانه ای خیارسیز چگونگی کشت وفرآیند تولید خیارسبز را برای دانش آموزان تشریح  وبه سئوالات دانش آموزان پاسخ داد.گفتنی است این برنامه در راستای تکمیل فعالیت ها ی جنبی آموزشی خارج از کلاس درس مطالعات اجتماعی صورت گرفته است