نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشدارمرکزی خاتم از مدارس روستایی عشایری

بازدید بخشدارمرکزی خاتم از مدارس روستایی عشایری


بازدید بخشدارمرکزی خاتم از مدارس روستایی عشایری
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم ، داودمیربهبودی بخشدارمرکزی وحبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم باحضور درمدارس روستایی عشایری دهستان چاهک مسائل ومشکلات  آموزشی وپرورشی راموردبررسی وبازدید قراردادند بخشدار مرکزی خاتم ومدیرآموزش وپرورش در این بازدید درکلاس درس دانش آموزان چندپایه ی دبستان لقمان حکیم حضوریافتند واززحمات مدیرآموزگاراین دبستان  تقدروتشکرنمودند