نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از مدارس چاهک و حومه

بازدید از مدارس چاهک و حومه


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم، حبیب الله کاظمی نسب مدیر آموزش و پرورش خاتم، محمد رضا بذر افشان معاون آموزشی و یوسف محمودی معاون توسعه، پشتیبانی و برنامه ریزی از مدارس چاهک و حومه بازدید به عمل آوردند.

مدیر و معاونین آموزش و پرروش خاتم به سبب بارندگی های شدید اخیر، از مدارس شهید قلی عبدی، شهید مباشری و توحید بازدید و از نزدیک به بررسی وضعیت فیزیکی و ساختمانی مدارس پرداخته و در جریان مسائل آموزشی و رفاهی این مدارس قرار گرفتند.