نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از مانور آموزشی مهر

بازدید از مانور آموزشی مهر


بازدید از مانور آموزشی مهر
به گزارش اطلاع رسانی وروابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش خاتم ،باهدف آمادگی همه جانبه مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید پرنشاط ورفع نواقص ومشکلات مانور آموزشی مهر درمدارس خاتم برگزارشد.درطی برگزاری این مانورآموزشی معاون آموزشی وکارشناسان اداری از روند برگزاری مانور آموزشی مهر بازدید نمودند.محمدکاظمی نسب معاون آموزشی خاتم باحضور درمدرسه متوسطه دوم نمونه دولتی امام حسین (ع )در نخستین جلسه شورای دبیران شرکت وبااشاره به اهداف پروژه مهر بررفع کم وکاستی ها وآماده شدن تمام وکمال مدارس جهت آغاز مهری باشکوه تاکید نمود.وی ازنزدیک مسائل و مشکلات مدارس را ازموردبررسی وبازید کیفی قرارداد