نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از امتحا نات کلاس های دوره ی انتقال

بازدید از امتحا نات کلاس های دوره ی انتقال


بازدید از امتحا نات کلاس های دوره ی انتقال
باهدف نظارت برروند وکیفیت برگزاری امتحانات سوادآموزان دوره ی انتقال ،حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش  ودیگر اعضای گروه بهبودکیفیت شهرستان ازنحوه برگزاری آزمون کلا س های دوره انتقال درمدرسه ی امام جعفرصادق بازدید نمودندمدیرآموزش وپرورش خاتم ضممن بازدید ازاین آزمون ابرازرضایت نمودوازعوامل ودست اندکاران تشکروتقدیرنمودشایان ذکراست به گفته آذره کارشناس مسئول سوادآموزی خاتم سوادآموزان باقبولی دراین دوره مجوزورودبه دوره ی متوسطه ی اول را دریافت خواهندنمود