نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیدمدیرآموزش وپرورش خاتم ازمدارس عشایری روستایی

بازدیدمدیرآموزش وپرورش خاتم ازمدارس عشایری روستایی


بازدیدمدیرآموزش وپرورش خاتم ازمدارس عشایری روستایی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم ،دردومین روز از فصل بازگشایی مدارس باهدف بررسی مسائل ومشکلات آموزشی وپرورشی مدیرآموزش وپرورش همراه با کارشناس حراست از مدارس عشایری روستایی خاتم بازدید نموددراین بازدید حبیب الله کاظمی نسب باحضور در کلاس درس مدارس عشایری وروستایی باتبریک آغار سال تحصیلی 94-93اززحمات بی شائبه مدیرآموزگاران وآموزگاران صمیمانه تقدیرکرد وازنزدیک مسائل ومشکلات آنان را مورد بررسی قرارداد.وی درآخرین موردبازدیددرجلسه شورای آموزگاران دبستان ابن مظاهر شرکت واهم مسائل آموزشی وپرورشی را موردبحث وتبادل نظر قرارداد