نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیدمدیرآموزش وپرورش از پایگاه سنجش نوآموزان بدوورودبه دبستان

بازدیدمدیرآموزش وپرورش از پایگاه سنجش نوآموزان بدوورودبه دبستان


بازدیدمدیرآموزش وپرورش از پایگاه سنجش نوآموزان بدوورودبه دبستان
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیرآموزش وپرورش ضمن بازدید از رونداجرای پایگاه طرح سنجش نوآموزان بدو ورودبه دبستان خاتم ازعوامل اجرای طرح سنجش تشکروتقدیرنمود.گفتنی است تا کنون 157نفرنوآموزدراین طرح مورد سنجش قرارگرفته اند