نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزش عملی آناتومی درپزوهشسرای دانش آموزی باقرالعلوم

آموزش عملی آناتومی درپزوهشسرای دانش آموزی باقرالعلوم


آموزش عملی آناتومی درپزوهشسرای دانش آموزی باقرالعلوم
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم ،کاظمی نسب مدیرپزوهشسرای دانش آموزی باقرالعلوم خاتم با اشاره به کیفیت بخشی به مسائل آموزشی ورویکرد یادگیری مطلوب توام با پزوهش وتحقیق دردانش آموزان تصریح کرد این مرکزدرقسمت های تحثیق وپژوهش دروس علوم تجربی زیست وآزمیشگاه های فیزیک وشیمی بصورت عملی فعال ودانش آموزان بصوزت زنده می توانند بااهداف آموزشی دروس مربوطه آشنا شوند.وی استقبال دانش آموزان رادراین مرکز رابی نظیرتوصیف کرد..گفتنی است تاکنون دانش آموزان خاتم رتبه های ممتازی دربخش عملی ومسابقات کاربردی استانی وکشوری  دراین مرکزکسب نموده اند