نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آمادگی مدارس خاتم برای آغاز سال تحصیلی94-93

آمادگی مدارس خاتم برای آغاز سال تحصیلی94-93


آمادگی مدارس خاتم برای آغاز سال تحصیلی94-93
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم باحضور مدیرآموزش وپرورش واعضای کمیته های پروژه مهر، میزان تحقق اهداف پروژه مهر و آمادگی مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدیدوبرنامه های کمیته پروژه مهر واقدامات صورت گرفته برای آمادگی سال تحصیلی مورد بررسی قرارگرفت .دراین جلسهحبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم با تبیین مفاد دستورالعمل پروژه مهر گزارش تفصیلی  از روند اقدامات صورت گرفته وفعا لیت های انجام یافته پروژه مهر  بیان نمود.وی بربازدید ،سرکشی ونظارت بیشتر بر ستاد پروژه مهر مدارس و دعوت از  نهادها ومسئولین جهت حضورپررنگ و مساعدت در پروژه مهروآئین بازگشایی مدارس تاکید نمود
درادامه جلسه محمد کاظمی نسب دبیرکمیته پروژه مهر درخصوص مستندسازی وارایه گزارش مکتوب ومصور کمیته ها  نکات لازم رابیان وسایراعضا نقطه نظرات وپیشنهادات خودرامطرح کردند
 


.