نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی برون مدرسه ای دانش اموزان دبستان مباشری

اردوی برون مدرسه ای دانش اموزان دبستان مباشری


اردوی برون مدرسه ای دانش اموزان دبستان مباشری
دراین اردوی یک روزه دانش آموزان دبستان مباشری به سرپرستی اعظم دهقان مدیر این دبستان وباهدایت ورهبری مربی تربیتی ودیگر آموزگاران خود لحظات شاد ولذت بخشی  را سپری کردندتقویت روحیه ی نشاط، مسئولیت پذیری ،تقسیم کارورزش ،نشاط وسرگرمی  ازاهداف عمده ی این اردوی تربیتی تفریحی درمنطقه ی جنگلی باغ شادی بود