نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی برون استانی متوسطه دوره اول امام موسی صدر

اردوی برون استانی متوسطه دوره اول امام موسی صدر


اردوی برون استانی متوسطه دوره اول امام موسی صدر
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم اردوی دانش آموزان عضو حلقه ی شجره طیبین صالحین شهیدان استبرقی وفتحی درمحل اماکن تفریحی گردشگری اصفهان برگزارشد.دراین اردوی برون استانی که مدیر ومعاون مدرسه نیزحضورداشتند ،دانش آموزان اهداف مشارکت جویی مسئولیت پذیری کمک به همدیگر واتحاد وهمدلی را تجربه کردند