نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی مربیان تشکیلات پیشتاز وفرزانه

کارگاه آموزشی مربیان تشکیلات پیشتاز وفرزانه
دراین جلسه شکیبا معاون پرورشی فرهنگی درزمینه تقویت وفراگیری آموزش های نوین ، توانمندسازی مربیان پیشتاز وفرزانه وارتقاء جایگاه آن درسطح استان مطالبی بیان نمود.درادامه جلسه سیدحسن حسینی مربی تربیتی ورابط گروه پیشتاز خاتم آخرین فنون وتکنیک های آموزشی درزمینه تشکیلات پیشتازوفرزانه رابرای مربیان تبیین نمود