نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پاسخ به پرسش مهرپانزدهم رئیس جمهور دانش آموزان دبستان شهید مدنی

پاسخ به پرسش مهرپانزدهم رئیس جمهور دانش آموزان دبستان شهید مدنی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم باهدف شرکت دانش آموزان در مسابقه بزرگ فرهنگی هنری پرسش مهر پانزدهم رئیس جمهور با موضوع «کمبود آب» دانش آموزان دبستان شهید مدنی دریک حرکت فرهنگی آثار وایده های خودر رادرفضای برون مدرسه ای درقالب نقاشی به تصورکشیدند.گفتنی است  مدیر،آمورگاران دبستان شهید مدنی ومربی تربیتی پرورشی دبستان شهید مدنی نیزدراین حرکت فرهنگی حضور داشتند.قرائت شعر دکلمه مقاله ازدیگر برنامه های این آئین بوددرپایان کلیه آثار دانش آموزان جمع آورویکجا به سازمان دانش آموزی ارسال گردید