نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هجدهمین جلسه ی شورای اداری کارکنان

هجدهمین جلسه ی شورای اداری کارکنان


هجدهمین جلسه ی شورای اداری کارکنان
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی  هجدهمین جلسه شورای اداری کارکنان مدیریت آموزش وپرورش خاتم ،با موضوعیت  تبیین وتشریح برنامه های آموزش وپرورش درسال جدید درمحل دفترمدیریت آموزش وپرورش برگزارشد. دراین جلسه حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم درابتدا از زحمات کارکنان وکلیه فرهنگیان دربازگشایی مدارس صمیمانه تشکروتقدیرنمودوبرکیفیت بخشی وعملیاتی شدن برنامه جامع آموزش وپرورش درسال جدیدتاکیدنمود.درادامه محمدکاظمی نسب معاون آموزشی درزمینه ی تقویم اجرایی طرح های اولویت داردرسال تحصیلی93 نکاتی  را مطرح وخواستارتوجه جدی مدیران مدارس به این طرح ها شد. درپایان  کارکنان نقطه نظرات ومسائل حوزه کاری خودرابیان نمودند