نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مدیرآموزش وپرورش با مدیرجهاد کشاورزی خاتم

نشست مدیرآموزش وپرورش با مدیرجهاد کشاورزی خاتم
جلسه ی صمیمی حبیب الله کاظمی مدیرآموزش وپرورش ،علی دهقان رئیس هنرستان کشاورزی شهید سیدمصطفی خمینی باکامیاررسولی مدیرجهادکشاوورزی خاتم باهدف توسعه همکاری ، تعمیق تعامل وبحث وبررسی تفاهم نامه همکاری بین  طرفین دردفتر مدیریت جهادکشاورزی خاتم برگزارشد.دراین این جلسه موضوعات تفاهم نامه جهاد کشاورزی واداره کل آموزش وپرورش استان ،همکاری دوجانبه ی موردنیاز دربخش کشاورزی وبحث آبیاری قطره ای، کشت گلخانه ای پرورش ماهی وامور تحقیقاتی و... مورد تبادل نظرو گفتگوقرارگرفت