نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سفرمدیرکل آموزش وپرورش استان یزد به شهرستان خاتم

سفرمدیرکل آموزش وپرورش استان یزد به شهرستان خاتم
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم احمدشیرزادکه به منظوربازدیدوبررسی ازروندآموزشی وپرورشی دانش آموزان درسال تحصبلی جدید به شهرستان خاتم سفرکرده است صبح امروزدردبستان عشایری  حافظ روستای بختیاری حضوریافت وبادانش آموزان ومعلمان دیداروگفتگوکرد.وی درادامه ازدبستان 13آبان بازدیدنمود.وی همچنین درجمع معلمان دبستان شهیدمباشری روستای شهریاری علیا باتقدیروتشکراز معلمان ،عشق ،دلسوزی ومحبت آنان به دانش آموزان راستودوبرای آنان آرزوی موفقیت نمود.مدیرکل آموزش وپرورش استان یزد درادامه درمنزل دانش آموزبیمار صعب العلاج زهرا درویشی عیادت کردووی رامورد تفقد ودلجویی قراردادووازروندمعالجه اش اطلاع یافت وازخداوندمتعال برای وی آرزوی صحت وسلامتی نمود.احمدشیرزاد همچنین باحضوردرهنرستان کشاورزی شهید سیدمصطفی خمینی  نسبت به مقام والای شهدای این مرکزآموزشی ادای احترام کردودریک کلاس درس  حضوریافت