نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی هم اندیشی مربیان پرورشی فرهنگی

جلسه ی هم اندیشی مربیان پرورشی فرهنگی


جلسه ی هم اندیشی مربیان پرورشی فرهنگی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم درآستانه سال تحصیلی 94-93با موضوع بررسی مسائل ومشکلات پرورشی فرهنگی وسازماندهی نیروهای پرورشی جلسه هم اندیشی حوزه تربیتی درمحل دفتر مدیریت آموزش وپرورش خاتم برگزارشد.دراین جلسه شکیبا معاون پرورشی فرهنگی ضمن تشکراززحمات مربیان برکیفیت ،تعمیق وتعامل بخشی بیشتر بامدیران ودانش آموزان اشاره ورعایت تقویم پرورشی فرهنگی را موردتاکید قراردادهمچنین عطایی کارشناس فرهنگی پرورشی با اشاره به شعار حوزه تربیتی درسال جدید خواستارهماهنگی بیشترمربیان درزمینه ی اجرای برنامه های متنوع ،برگزاری جلسات هم اندیشی تقویت توانمندسازی واستفاده از ظرفیت های موجودومسابقات فرهنگی هنری شد. گفتنی است درادامه جلسه نقطه نظرات مربیان ارایه وسازماندهی  انجام شد یادآوری می شودکرامت الله تیموری مدیرسازمان دانش آموزی  خاتم نیزدرخصوص برنامه های اجرایی سازمان دانش آموزی نکاتی را متذکرشد