نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی هماهنگی برگزاری مسابقات فرهنگی هنری مرحله شهرستانی

جلسه ی هماهنگی برگزاری مسابقات فرهنگی هنری مرحله شهرستانی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم  حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم باتقدیروتشکراززحمات مجریان وداوران آنان را به بی طرفی ،رعایت مساوات وبرگزاری هرچه مطلوب مسابقات توصیه کرد.همچنین شکیبا معاون پرورشی فرهنگی ومحمودی معاون توسعه پشتیبانی درزمینه همکاری، هماهنگی،اعزام دانش آموزان ،محل برگزاری مسابقات و تعامل با همدیگر نقطه نظراتی بیان نمودند.گفتنی است دراین جلسه هریک ازشرکت کنندگان پیشنهادات نقطه نظرات ،مسائل ،مشکلات ومحدویت ها رابیان کردند.شایان ذکراست درمرحله شهرستانی قریب به 2200دانش آموزدرممسابقات مرحله آموزشگاهی شرکت که ازاین تعدادبالغ بر700نفربه مرحله شهرستانی راه پیدا کردند