نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ي ساماندهي نيروي انساني خاتم

جلسه ي ساماندهي نيروي انساني خاتم


جلسه ي ساماندهي نيروي انساني خاتم

دراين جلسه که کاظمي نسب مديرآموزش وپرورش خاتم،معاونين آموزشي وپرورشي فرهنگي وديگراعضاي شوراي معاونين وکميته ساماندهي حضورداشتنددرخصوص ساماندهي يهينه نيروي انساني درسال تحصيلي ۹۴-۹۳بحث وتبادل انديشه وتصميم گيري شد.حبيب الله کاظمي نسب مديرآموزش وپرورش خاتم ضمن تقديروتشکر ازحضوراعضاء واشاره به اجراي مفاد شيوه نامه ساماندهي تاکيد کردبه علت اينکه سرانه دانش آموزي واعتبارات براساس تعداددانش آموزابلاغ مي شودلازم است جهت دانش آموزان چندپايه طرح تجميع فضاي آموزشي دردستورکاروبررسي قرارگيرد.گفتني است دراين جلسه  درراستاي استفاده بهينه ازنيروي هاي انساني وفضاهاي آموزشي مطلوب،مقررشدکليه همکاران آموزشي طبق حدول زمانبندي نسبت به تکميل فرم سازماندهي اقدام درموعد مقرراقدام وطرح دوره اي ،تجميع مدارس ابتدايي بصورت کارشناسي شده ورعايت تمام جوانب کمي وکبفي بررسي ودرصورت امکان  اجرا گردد