نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه انجمن اولیاء دبیرستان نمونه دولتی امام حسین (ع)

جلسه انجمن اولیاء دبیرستان نمونه دولتی امام حسین (ع)


جلسه انجمن اولیاء دبیرستان نمونه دولتی امام حسین (ع)
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم دراین جلسه  هم فکری وهم اندیشی مشاور، قاسم کابلی درزمینه برنامه ریزی هدایت تحصیلی ایجا د انگیزه دردانش آموزان آسیب شناسی دانش آموزی نقطه نظراتی بیان کردهمچنین سعید فلاحتی مدیر دبیرستان نمونه امام حسین (ع) باتوجه به نزدیکی شروع امتحانات نوبت دوم ازاولیاء خواست نسبت به فرزندانشان بی تفاوت نباشند ،مسائل ومشکلات آنان را موردتوجه قراردهندودرامورآموزشی پرورشی با دانش آموزان همیارباشند .گفتنی است این چهارمین جلسه انجمن اولیاء مربیان درسال تحصیلی جاری در دبیرستان امام حسین (ع) بود