نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره شناخت آسیب های اجتماعی

برگزاری دوره شناخت آسیب های اجتماعی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم باهدف توانمندسازی وارتقاء آموزش ، نشست آشنایی با مصادیق جرم وآسیب های اجتماعی باشرکت جمعی از مدیران ،مربیان ومشاورین مدارس خاتم دردفتر مدیریت آموزش وپرورش تشکیل شد دراین برنامه نمایندگان دادگستری خاتم  آسیب های اجتماعی جامعه وراه های مقابله باآن را تشریح وتبیین نمودندوبرهمکاری فرهنگیان در زمینه ی مبارزه باپدیده های شوم رایج درجامعه وآشنایی بیشتردانش آموزان با آسیب ها تاکید کردند