نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی ساماندهی نیروهای ابتدایی

برگزاری جلسه ی ساماندهی نیروهای ابتدایی
دراین جلسه کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم برضرورت توجه بیشتربه مسائل ومشکلات دوره ی ابتدایی اشاره وبرتکمیل فرآیند نیروها ی ابتدایی بطور توازن وتعادل اشاره وبررعایت مفاد پروژه مهر94تاکید نمود.درادامه جلسه هریک ازاعضاء نقطه نظرات وگزارشات موردی راارایه نمودندگفتنی است معاون آموزشی  وکارشناسان ارزیابی عملکرد ، حراست ،کارگزینی وابتدایی خاتم دراین جلسه حضور داشتند.شایان ذکراست این چهارمین جلسه ی ویژه کمیته پروزه مهر با محوریت ساماندهی نیروی انسانی ابتدایی درخاتم بود