نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید کارشناس مدارس عشایری اداره کل استان یزداز خاتم

بازدید کارشناس مدارس عشایری اداره کل استان یزداز خاتم
دراین بازدید که تیموری کارشناس آموزش ابتدایی خاتم نیز حضور داشت ،زارعیان کارشناس عشایری اداره کل آموزش وپرورش استان یزداز کلاس های درس دانش آموزان مدارس عشایری روستایی وشهری بازدید وباپرسش ازدانش آموزان روند کیفیت آموزشی راموذدبررسی قرارداد.شرکت درکارگاه توانمندسازی آموزگاران مدارس عشایری ازدیگر برنامه های این بازید بود