نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید کارشناسان امتحانات اداره کل آموزش وپرورش استان یزد ازحوزه های خاتم

بازدید کارشناسان امتحانات اداره کل آموزش وپرورش استان یزد ازحوزه های خاتم


بازدید کارشناسان امتحانات اداره کل آموزش وپرورش استان یزد ازحوزه های خاتم
دراین بازدید نیمروزی مزیدی وامینی باحضور درحوزه های اماتحانات داخلی  مدارس نمونه امیرکبیر وسمیه ودیپلم انقلاب اسلامی وسالن ورزشی امام جعفرصادق ازنزدیک کیفیت وروندبرگزاری امتحانات را  بررسی نمودندبازدید ازاتاق مخزن وتکثیر سئوالات ازدیگربرنامه ی بازدیدکنندگان بود